Huisregels

Jaar in jaar uit wordt de paardensport nog steeds geconfronteerd met ernstige incidenten en zo’n 10.000 ruiters die na een ongeval in een ziekenhuis moeten worden behandeld. In de praktijk blijkt dat bij veel hippische accommodaties meer aan ongevalspreventie gedaan zou kunnen worden. Niet alleen op incidentele basis, maar door een structurele aanpak.

Veiligheid zou eigenlijk een vanzelfsprekende zaak moeten zijn. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) hoopt samen Consument en Veiligheid, Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) en Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter (SRR) door middel ven het Veiligheidscertificaat te bereiken dat ook onze hippische accommodatie al het nodige doet om de ruitersport zo veilig mogelijk te maken.

Veiligheidscertificaat PSV Laarwoud

Uiteraard ondersteunen wij dit initiatief en inmiddels zijn wij druk bezig geweest om er voor te zorgen dat onze manege zowel fysiek als ook administratief zo is aangepast dat wij kunnen zeggen dat wij de beschikking hebben over een dergelijke veilige accommodatie. Wij zijn dan ook verheugd dat het Keuringsinstituut onze accommodatie inmiddels heeft gekeurd en heeft vastgesteld dat deze voldoet aan de strenge eisen die gelden voor het voeren van het Veiligheidscertificaat. Derhalve heeft men ons inmiddels de bijbehorende plaquette uitgereikt die inmiddels pontificaal onze op onze manege is geschroefd. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij ons ook in de toekomst allemaal aan de gestelde spelregels hebben te houden welke wij inmiddels hebben opgesteld. Op deze site vindt u alle huisregels die binnen onze vereniging en onze manege gelden. U kunt ze nog eens op uw gemak downloaden en lezen zodat u precies weet wat er van u verwacht mag worden.

“Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde voor het versterken van het imago van onze vereniging en van de gehele hippische sport, maar bovenal het belangrijkste aspect voor u en uw paard”

Klachtenprocedure PSV Laarwoud

Indien je als lid van de PSV Laarwoud klachten hebt over het naleven van de veiligheidseisen in/op onze accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid van onze vereniging in zijn algemeenheid dan verneemt het bestuur dat graag zo spoedig mogelijk. Op die wijze kunnen wij snel actie ondernemen.

Alle klachten behandelen wij op dezelfde wijze:

  • Dien je klacht schriftelijk dan wel per e-mail in bij de coördinator veiligheid van onze vereniging: p.m.schollema@home.nl;
  • Indien je met de coördinator geen overeenstemming bereikt dan kan je je klacht binnen twee weken schriftelijk bij het bestuur indienen (secretariaat). Je dient de klacht duidelijk te omschrijven met een heldere onderbouwing van je standpunt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen;
  • Binnen twee weken na ontvangst van je klacht ontvang je van het bestuur een schriftelijk antwoord;
  • Indien je je niet kunt vinden in dit antwoord van het bestuur dan kan je je uitsluitend schriftelijk wenden tot het Keurmerkinstituut, postbus 45, 2700 AA in ZOETERMEER. Het Keurmerkinstituut zal je binnen 2 weken informeren over de wijze waarop je klacht wordt behandeld.

Geef vragen en ideeën over veiligheidsaspecten binnen onze vereniging door aan de coördinator veiligheid. Wij kunnen dan mogelijk verbeteringen in gang zetten.

Huisregels

Met betrekking tot de spelregels hebben wij als vereniging een aantal documenten gemaakt, die nogmaals aangeven waar wij ons als lid van PSV Laarwoud aan hebben te houden op het moment dat wij van onze accommodatie gebruik maken of bij andere gelegenheden. Het geheel valt onder de noemer Huishoudelijk reglement PSV Laarwoud en bevat een aantal aspecten.

Indien er nog vragen cq opmerkingen zijn inzake bovenstaande documenten dan kan je altijd contact opnemen met het bestuurslid die verantwoordelijk is voor “Veiligheid”.